CZ/SK verze

Súhlasíme, aby sa do roku 2030 presunulo 30% cestnej nákladnej dopravy na železničnú, tvrdí podpredseda KDH Janckulík

Súhlasíme, aby sa do roku 2030 presunulo 30% cestnej nákladnej dopravy na železničnú, tvrdí podpredseda KDH Janckulík
photo: Igor Janckulík na Facebooku/Súhlasíme, aby sa do roku 2030 presunulo 30% cestnej nákladnej dopravy na železničnú, tvrdí podpredseda KDH Janckulík
02 / 08 / 2023

Igor Janckulík podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) sa pre RAILTARGET vyjadril k návrhu Ministerstva dopravy SR v ktorom plánuje znížiť zľavy na železničnej trati pre nákladných dopravcov. Proti návrhu stoja odborári, železničiari aj dopravcovia.

Súhlasíte so stanoviskom odborárov a dopravcov, ktorí tvrdia, že by sa mala železničná doprava viac podporovať, a najmä, aby časť nákladnej diaľničnej dopravy presunula na železničnú?

KDH považuje železničnú nákladnú dopravu za ekologickú, energeticky účinnejšiu a bezpečnejšiu než cestnú nákladnú dopravu. KDH sa preto hlási k medzinárodným záväzkom SR vyplývajúcim z tzv. Bielej knihy EÚ – presunúť do roku 2030 30% cestnej nákladnej dopravy nad 300 km na železničnú, príp. vodnú dopravu a do roku 2050 50% cestnej nákladnej dopravy oproti roku 2005. KDH víta a podporuje každú iniciatívu vedúcu k posilneniu železničnej nákladnej dopravy.

Ako hodnotíte návrh Ministerstva dopravy znížiť zľavy na železničnej dopravnej cesty pre nákladných dopravcov?

Návrh MD hodnotíme ako nekoncepčný z hľadiska ďalšieho rozvoja železničnej nákladnej dopravy a priam likvidačný pre nákladných dopravcov. Zvýšenie poplatkov za železničnú dopravnú cestu v kombinácii s nevyhovujúcim stavom železničnej infraštruktúry, ktorý dopravcom zvyšuje prevádzkové náklady, spôsobí presun nákladnej dopravy zo železnice na cesty alebo obchádzanie Slovenska nákladnými dopravcami ešte vo väčšej miere ako sa deje v súčasnosti. Tento návrh zároveň povedie k zníženiu konkurencieschopnosti a udržateľnosti nákladnej železničnej dopravy. Argumentáciu ministerstva dopravy, že úspora 7,5 mil. EUR ročne bude použitá na dofinancovanie údržby a opráv železničnej infraštruktúry považujeme za nepresvedčivú v kontexte rádovo stoviek miliónov EUR, ktoré ročne ŽSR vynakladajú na údržbu, opravu a modernizáciu železničnej infraštruktúry.

Ste toho názoru, že by malo Ministerstvo dopravy toto strategické rozhodnutie nechať na momentálnu alebo na novú vládu?

KDH považuje za mimoriadne dôležité pre dlhodobý rozvoj nákladnej železničnej dopravy stabilné a predvídateľné finančné kompenzácie pre nákladných dopravcov z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Aj preto zastávame názor, že pre stabilizáciu nákladnej železničnej dopravy aj s ohľadom na výšku predpokladanej úspory 7,5 mil. EUR, ktorá je marginálna k celkovej výške prostriedkov vynakladaných na železničnú dopravu, je potrebné, aby už súčasná úradnícka vláda vyslala jasný signál a nechala výšku zľavy na pôvodnej výške 22,5 mil. EUR.

Súhlasíte s tým, aby bol zachovaný súčasný vzorec systému vyplácania zliav?

KDH zastáva názor, že súčasná úroveň podpory nákladnej železničnej dopravy formou zliav je nutné minimum a je potrebné hľadať ďalšie možnosti pre podporu prechodu nákladnej dopravy z ciest na železnicu napríklad formou tzv. jednotlivých vozových zásielok. Ako zásadnú podmienku zlepšenia stavu nákladnej železničnej dopravy v SR považujeme zlepšenie stavu železničnej infraštruktúry a zvýšenie jej kapacity. Je nevyhnutné zároveň zabezpečiť systematické a spravodlivé spoplatňovanie používania cestnej a železničnej infraštruktúry nákladnou dopravou.

Tags