CZ/SK verze

Uvnitř společnosti PKP CARGO to stále vře. Akcionáři si žádají odpovědi

Uvnitř společnosti PKP CARGO to stále vře. Akcionáři si žádají odpovědi
photo: Public Domain /Ilustrativní
04 / 04 / 2024

Situace v akciové společnosti PKP CARGO je stále napjatá. Situace, která měla být standardním čtvrtletním reportováním, se proměnila ve vlnu spekulací a obav o budoucnost společnosti. Akcionáři jsou nervózní a chtějí slyšet odpovědi.

Akciová společnost PKP CARGO, prominentní hráč na varšavské burze, pokračuje v napjaté atmosféře. Odkládá zveřejnění svých výsledků. Panují tajemství kolem dohody s odbory, což vyvolává vlnu otázek ze strany akcionářů. Situace, která měla být standardním čtvrtletním reportováním, se proměnila ve vlnu spekulací a obav o budoucnost společnosti. Konfliktní atmosféru dále podporují nejasnosti ohledně generální stávky a personálních rozhodnutí. Taková atmosféra ovlivňuje nejen akcionáře, ale i širší veřejnost, která se ptá na vysvětlení.

PKP CARGO je akciovou společností kótovanou na varšavské burze s 33 % účastí státu prostřednictvím společnosti PKP SA, a dvěma velkými penzijními fondy Allianz (9,8 %) a Nationale Nederlanden (6,9 %) a drobnými akcionáři (51 %). Společnost je povinna reportovat akcionářům čtvrtletní výsledky hospodaření.

Termín 27. března 2024 však oproti předpokladu a zvyklostem nedodržela a formálně na žádost auditorů požádala akcionáře o čtyřtýdenní odklad.  Dne 23. dubna by tak PKP Cargo mělo předložit předběžné výsledky za 1. čtvrtletí, současně také zkonsolidovanou zprávu z hospodaření za rok 2023. Společnost poskytla akcionářům prozatím odpovědi na otázky, které měly za cíl uklidnit situaci na trhu. Zveřejňujeme je v plném znění:

Došlo na schůzce dne 8. března 2024 k dohodě s odbory a zaměstnanci? Byla dosažena dohoda a pokud ano, s jakými podmínkami?

Dne 1. prosince 2023 se konalo setkání stran kolektivní smlouvy ke zvýšení mezd. Během setkání byly podepsány dva dokumenty:

1) Dohoda se třemi odborovými organizacemi, podle které se od 1.1. 2024 realizuje zvýšení mezd v průměru o 430 PLN na zaměstnance odměňovaného podle Kolektivní smlouvy, resp. pro zaměstnance odměňované podle indexu.

2) Protokol o neshodách, v němž osm odborových svazů účastnících se jednání setrvalo na svém požadavku na realizaci zvýšení mezd od 1. října 2023 ve výši 400 PLN v průměru na zaměstnance pro zaměstnance odměňované podle Kolektivní smlouvy, resp. pro zaměstnance odměňované podle indexu.

Vzhledem k tomu, že nebylo vyhověno požadavku odborů na realizaci zvýšení mezd od 1. října 2023, byla zahájena procedura tzv. kolektivní spor od 1. prosince 2023. Na základě jednání konaného dne 10. ledna 2024 nedošlo mezi stranami kolektivního sporu k dohodě, a proto byl v souladu s ustanoveními zákona o řešení kolektivních sporů sepsán Protokol o neshodách. Podpisem protokolu byla ukončena fáze vyjednávání a kolektivní spor se v souladu s ustanoveními zákona o řešení kolektivních sporů přesunul do fáze mediace. Mediátor byl jmenován ministrem pro rodinu, práci a sociální politiku. Uskutečnila se čtyři mediační jednání: 31. ledna 2024, 6. února 2024, 28. února 2024 a 25. března 2024. Poslední setkání skončilo podpisem protokolu o neshodách.

Hrozí nadále generální stávka?

Společnost vede intenzivní dialog se sociálními partnery. Doufáme, že se nám společně podaří přijít s řešeními, která výrazně zlepší provozní efektivitu naší organizace, což se projeví ve snížení nákladů při zachování spokojenosti zákazníků.

Kdy se vyjasní nejistá situace s orgány PKP CARGO?

Společnost nemá v tomto ohledu žádné poznatky. Kompetence v oblasti změn ve složení představenstva společnosti PKP CARGO SA náleží dozorčí radě společnosti.

Bude pan Dariusz Seliga, jehož činnost byla dozorčí radou pozastavena, opětovně jmenován do své funkce? Nebo lze očekávat, že tuto funkci převezme současný úřadující generální ředitel Maciej Jankiewicz? Kdy budou přijata personální rozhodnutí upravující tuto otázku?

Rozhodnutí o změnách ve složení představenstva společnosti PKP Cargo zůstávají v kompetenci dozorčí rady společnosti.

Dosud bylo standardem zveřejňování předběžných čtvrtletních výsledků. Vrátí se společnost PKP Cargo k této osvědčené praxi?

Zveřejňování odhadovaných pravidelných výsledků společnosti se provádí na základě předpokladů vyplývajících z článku 17 nařízení MAR. Po každé analýze odhadovaných periodických výsledků na základě definice "důvěrných informací" představenstvo společnosti PKP Cargo rozhodne o zveřejnění odhadovaných výsledků.

Prohlášení pana Macieje Jankiewicze o dodatečných nákladech ve výši 20,9 milionu PLN bylo přiloženo ke čtvrtletní zprávě ze dne 29.11.2023. Byla výše uvedená částka zaúčtována správně?

Podle názoru Společnosti byla částka předmětných úroků zaúčtována v účetnictví správně.

Mají orgány společnosti PKP Cargo strategii (plán), jak obnovit dobrou pověst společnosti? Buďte prosím konkrétní.

Společnost má připravenou základní strategii skupiny PKP Cargo. Tento dokument byl analyzován zaměstnanci v jednotlivých týmech odpovědných za konkrétní trhy. Strategie bude představena po dokončení jmenování představenstva, které po ověření kolektivně převezme odpovědnost za její realizaci. Navzdory obtížné situaci v odvětví společnost provádí projekční práce na koncepcích, které ve střednědobém horizontu povedou k výraznému zlepšení efektivity procesů.

Jaká opatření plánuje společnost zavést, aby znovu získala ztracené podíly na trhu nákladní dopravy?

Společnost působí na perspektivním a konkurenčním trhu. V posledních měsících se zhoršující se hospodářskou situací a konjunkturou v odvětví společnost přizpůsobuje svou nabídku potřebám zákazníků. Představenstvo společnosti PKP Cargo se v současné době zaměřuje na rozvoj prodejní nabídky zákazníkům, zkvalitnění služeb, aktivizaci a činnosti zaměřené na zvýšení portfolia zakázek a optimalizaci nákladů.

Jaká je současná finanční situace společnosti? Má společnost k dispozici finanční zdroje nebo podpůrné mechanismy, které by kompenzovaly pokles objemu nákladní dopravy a zajistily zájmy společnosti v tomto obtížnějším období. Zvažuje společnost v příštích šesti měsících možnost emise vlastního kapitálu nebo externí půjčky? Jak je to pravděpodobné?

Společnost sladila své potřeby a možnosti v oblasti železničních vozidel se skutečnými potřebami trhu. Financování činnosti společnosti probíhá s využitím stávajících vlastních zdrojů a dostupných zdrojů externího financování. Kapitálová skupina PKP Cargo přijímá opatření k zajištění dostupnosti nástrojů na podporu financování provozních a investičních aktivit ve střednědobém horizontu.

Zdroj: PKP Cargo, Redakce RT

Tags