CZ/SK verze

Výsledky programu DOPRAVA 2020+ vyhlášeny!

Výsledky programu DOPRAVA 2020+ vyhlášeny!
photo: Kurzy.cz/Výsledky programu DOPRAVA 2020+ vyhlášeny!
04 / 12 / 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky 4. veřejné soutěže v rezortním programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. Soutěž potvrdila velký zájem českých univerzit, výzkumných organizací, podniků a dalších subjektů o program DOPRAVA 2020+. Do první veřejné soutěže, vyhlášené Technologickou agenturou České republiky společně s Ministerstvem dopravy ČR v roce 2019, bylo podáno celkem 141 projektů, v letech následujících už šlo o přibližně dvě stě návrhů projektů ročně. Do letošní, aktuálně ukončené čtvrté veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené 6. dubna 2022, bylo podáno 198 návrhů projektů.

Zájem o možnost využít financování z programu DOPRAVA 2020+ a řešit jeho prostřednictvím výzkumné projekty tak ani v letošním roce nepolevuje. Formální podmínky pro postup do další fáze hodnocení splnilo 190 návrhů projektů, po odborném posouzení a s ohledem na celkovou alokaci pro tuto soutěž bylo rozhodnuto o podpoře celkem 36 návrhů projektů v celkové výši podpory 509 676 547 Kč. Alokace pro soutěž byla oproti dřívějším předpokladům navýšena o dodatečných 15 mil. Kč a mohlo tak být podpořeno více projektů doporučených odbornými hodnotiteli k realizaci. Úspěšné projekty zahájí realizaci v roce 2023, čerpat na jeden projekt lze obecně až 50 mil. Kč podpory.

Hlavním cílem Ministerstva dopravy, které vznik programu iniciovalo a definuje jeho zaměření, je podporovat realizaci projektů směřujících k praktickým výsledkům. Ty pak mohou být uplatnitelné v rámci zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti. Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoji automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat. Aktuálně podpořené projekty se tak týkají bezpečnosti železničního a leteckého provozu, technologií pro dopravní stavby či diagnostiky mostních konstrukcí, čisté mobility včetně využití vodíku, ale také například zpracování tzv. velkých dat pro sledování silniční sítě, výzkumu senzorů pro autonomní vozidla či komunikace mezi vozidly.

Z pohledu budoucího vývoje v oblasti autonomní mobility, inteligentních dopravních systémů či obecně chytré a čisté mobility budoucnosti je mezi vybranými projekty k realizaci zhruba čtvrtinové zastoupení projektů s tímto tematickým zaměřením. Jako příklad lze vybrat alespoň několik z nich - problematice použití družicové navigace v souvislosti s autonomními automobily se bude věnovat projekt „Monitoring RTK sı́tı́ pomocı́ Galileo HAS pro přesnou a spolehlivou lokalizaci autonomnı́ch vozidel“, možné problémy v budoucí koexistenci autonomních a konvenčních vozidel na silnicích bude řešit projekt „Hodnocenı́ chovánı́ automatizovaných vozidel z pohledu dodržovánı́ etických a právnı́ch principů ve smı́šeném provozu“. Podpořeny jsou také dva projekty se zacílením na vodíkovou mobilitu, a to jak na železnici, tak na pozemních komunikacích. Jde o projekty „Vývoj vodı́kové posunovacı́ lokomotivy“ a „ESO - Vozidlo kategorie N1 s pohonem na vodı́kové palivové články“. Alternativním palivům se věnuje řada dalších projektů, například „Výzkum a vývoj pokročilých kompozitnı́ch nádržı́ pro alternativnı́ paliva“, „Výroba pokročilých biopaliv zpracovánı́m Fischer Tropschových vosků“ či „Zvýšenı́ bezpečnosti trakčnı́ch bateriı́ v dopravě“. Na zařízení nezbytných pro správnou činnost inteligentních dopravních systémů se pak zaměří projekt „Prediktivnı́ diagnostika technologických zařı́zenı́ ITS s využitı́m přı́stupů AI“.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Tags

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace